Sairausvakuutuslain uudistamista tarkasteltava myös työterveyshuoltolain ja työterveyshuollon sisällön näkökulmista

Toimintaterapeuttiliitto toteaa teknisten tarkastuspisteiden lisäämisen sairausvakuutuslakiin olevan yksinään riittämätön toimenpide tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös niiden sisältöä tulee kehittää.

Julkaistu 23.8.2021

Toimintaterapeuttiliitto kannattaa hallituksen esitystä uusien sairauspäivärahakauden tarkistuspisteiden lisäämisestä sairausvakuutuslakia uudistettaessa. Pitkittyneitä sairauspäivärahakausia on pyrittävä vähentämään ja työntekijän työkykyä on arvioitava myös sairausloman pitkittyessä.

Esitys on vahvasti kytköksissä työterveyshuoltoon. Sen vuoksi liitto peräänkuuluttaa esityksen tarkastelua suhteessa työterveyshuoltolakiin ja nykyiseen työterveyshuollon palveluvalikoimaan. Esityksen mukaan työkyky arvioidaan uusienkin tarkistuspisteiden yhteydessä edelleen työterveyshuollossa työterveyslääkärin toimesta. Tämän vuoksi työterveyshuollossa on liiton mukaan tarpeen hyödyntää nykyistä monipuolisempia työkyvyn arviointimenetelmiä ja kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden, mukaan lukien toimintaterapeuttien, osaamista.

– Liitto kiinnittää huomiota siihen, että pitkittyneillä sairauspäivärahakausilla työntekijän työkyvyn haasteet todennäköisesti alkavat monimutkaistua ja kertautua ja haasteita alkaa näkyä useammilla työ- ja toimintakyvyn osa-alueilla. Siksi työkyvyn arvioimisessa tarvitaan moniammatillista lähestymistapaa, jossa hyödynnetään tarpeen mukaan kaikkia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, lakimies Mirella Drushinin toteaa.

Laaja näkökulma työkyvyn arvioinnissa tukee esityksen tavoitteena olevia työhön paluun tukemista ja kuntoutustarpeen tunnistamista. Toimintaterapeuttiliiton näkemys on, että työkyvyn arvioinnissa lääketieteellistä näkökulmaa täydentämään tarvitaan mm. kuntoutuksen näkökulmaa ja toimintaterapia-alan tieteelliseen tutkimukseen sekä toimintaterapeuttien osaamiseen perustuvia arviointimenetelmiä. Tämänhetkinen työterveyshuoltolaki kuitenkin jättää toimintaterapeutit työterveyshuollossa toimivien ammattiryhmien ulkopuolelle.

Koska kyseessä on kuntoutuksen uudistuksen toimenpide, uudistusta on tarpeen peilata huolellisemmin kuntoutuksen uudistamisen toimenpidesuunnitelmaan kokonaisuudessaan, jotta meneillään olevien ja suunniteltujen uudistusten yhteisvaikutukset ihmisten työkyvyn edistämisessä ovat paremmin hahmotettavissa. Myös kuntoutuksen uudistamisen toimenpidesuunnitelma huomioi, että työterveyshuoltolain muutostarpeet eri ammattiryhmien osalta selvitetään.

Toimintaterapeuttiliitto kommentoi elokuussa Akavan sosiaali- ja terveysministeriölle osoitettua lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta.

Lue Akavan koko lausunto

Lisätietoa:

Mirella Drushinin

lakimies

mirella.drushinin@toimintaterapeuttiliitto.fi

040 197 1797

Ajankohtaista

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa huomioitava toimintaterapian näkökulma →

Toimintaterapeutti kouluympäristössä mahdollistaa oppilaalle osallisuuden kokemuksen.

Kelan kuntoutus tulee toistaiseksi säilyttää nykyisellään →

TOI pitää tärkeänä yrittäjien aseman arviointia. Myös kuntoutuksen tutkimus on turvattava uudistuksessa.

Kuntoutus näkyväksi iäkkäiden palveluissa →

Toimintaterapeuttiliiton mielestä kuntoutus tulee sisällyttää vanhus- ja sosiaalihuoltolain muutoksiin. Kotikuntoutuksen paikka ei ole tukipalveluissa, vaan muiden palveluiden rinnalla.

Kaikki tiedotteet →