Samapalkkaisuusohjelman on tunnistettava kaikki naisvaltaiset matalapalkka-alat

Toimintaterapeuttiliito kannattaa naisvaltaisten alojen palkkakehityksen edistämistä, mutta haluaa nostaa esille STM:n samapalkkaisuusohjelmassa tällä hetkellä ilmenevät puutteet.

Julkaistu 16.10.2019

Samapalkkaisuusohjelman pohjautuminen palkkarakennetilastoon ja ISCO-luokituksen 4-numerotasoon jättää korkeakoulutetut toimintaterapeutit palkkatasa-arvon kehittämisen ulkopuolelle. Tämän vuoksi ohjelman sukupuolten välinen palkkavertailu ja palkkakehitys eivät ulotu kaikille matalasti palkatuille naisvaltaisille aloille.

Lisäksi samapalkkaisuusohjelma huomioi eri terveydenhuolto- ja kuntoutusalan ammattilaiset epätasa-arvoisesti. Esimerkiksi fysioterapeutti ja sairaanhoitaja ovat mukana ohjelmassa, koska ne sijoittuvat luokituksen 4-numerotasolle. Toimintaterapeutit jäävät kuitenkin ilman perusteltua syytä ohjelman ulkopuolelle, vaikka he omaavat saman koulutustason ja työskentelevät samalla toimialalla.

Samapalkkaisuuden tavoitteen tuleekin tunnistaa kaikki naisvaltaiset alat yhtäläisesti, jotta sukupuolten välisen palkkatasa-arvon tavoittelu ei johda perusteettomaan epätasa-arvoon naisvaltaisten alojen kesken. Lisäksi se on tärkeää, jotta sukupuolten välisessä palkkavertailussa tunnistetaan ne todelliset palkkaääripäät, jotka voivat olla myös tilastollisesti merkittäviä.

Toimintaterapeutit on otettava mukaan STM:n samapalkkaisuusohjelma 2019-2023:n tarkasteluun

STM:n samapalkkaisuusohjelma 2019-2023:ssa tarkastelu on ulotettava luokitusten 5-numerotasolle. Tällöin kaikki matalapalkatut naisvaltaiset alat, myös toimintaterapia-ala, tulee mukaan tarkasteluun ja myös toimintaterapeuttien palkkakehitys mahdollistuu. Tällöin vältytään myös perusteettomalta epätasa-arvolta naisvaltaisten matalapalkka-alojen kesken.

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
kristina.holmberg@toimintaterapeuttiliitto.fi
040 759 5588


Mirella Drushinin
Asiantuntija, yhteiskunnallinen edunvalvonta
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
mirella.drushinin@toimintaterapeuttiliitto.fi
040 197 1797

Ajankohtaista

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa huomioitava toimintaterapian näkökulma →

Toimintaterapeutti kouluympäristössä mahdollistaa oppilaalle osallisuuden kokemuksen.

Kelan kuntoutus tulee toistaiseksi säilyttää nykyisellään →

TOI pitää tärkeänä yrittäjien aseman arviointia. Myös kuntoutuksen tutkimus on turvattava uudistuksessa.

Kuntoutus näkyväksi iäkkäiden palveluissa →

Toimintaterapeuttiliiton mielestä kuntoutus tulee sisällyttää vanhus- ja sosiaalihuoltolain muutoksiin. Kotikuntoutuksen paikka ei ole tukipalveluissa, vaan muiden palveluiden rinnalla.

Kaikki tiedotteet →