Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n asiantuntijalausunto STM:lle kotikuntoutuksen palvelukuvausta koskien

TOI vastasi Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalliluonnoksia koskien. Maakunnan hallintopäätöksiä ja sopimuksia ohjaavat asiakirjamalliluonnokset ovat osa valinnanvapauslain toimeenpanoa ja niissä määritellään myös toimintaterapiapalveluita.

Julkaistu 15.6.2018

Toimintaterapeuttiliitto pitää positiivisena sitä, että moniammatillisen kotikuntoutuksen yhteiskunnallisesti tärkeä rooli osana ikäihmisten hoito- ja kuntoutuspalveluiden valikoimaa tunnistetaan. Pohjoismaisen kotikuntoutusmallin eli arkikuntoutuksen on tieteellisissä tutkimuksissa todettu lisäävän ikäihmisten laatupainotteisia elinvuosia sekä olevan yhteiskunnalliselle edullisempaa verrattuna tavanomaiseen kotihoitoon ja kuntoutukseen.

Palvelukuvauksen tieteellinen tausta

Palvelukuvauksessa mainitaan, että kotikuntoutuksen tulee perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon. Asiakirjan lähdeviitteistä ei kuitenkaan käy ilmi, mihin tieteelliseen tutkimukseen tai hyviin käytänteisiin palvelukuvaus perustuu.

Palvelukuvaus ei tunnista pohjoismaista kotikuntoutuksen (vardagsrehabilitering suom. arkikuntoutus) tieteellistä tutkimusta, joka sisältää mm. terveystaloustieteellisen näkökulman. Toimintaterapeuttiliitto suosittelee, että kotikuntoutuksen palvelukuvauksessa hyödynnetään arkikuntoutuksen tieteellistä tutkimusta. Kuten liitteenä olevista tutkimusartikkeleista käy ilmi, tarvitsi arkikuntoutukseen osallistunut interventioryhmä tutkimuksen jälkeisellä ajanjaksolla huomattavasti vähemmän ja lyhytkestoisempaa kotihoitoa kuin kontrolliryhmä. Näin ollen myös kotikäyntien kustannukset jäivät merkittävästi alhaisemmiksi arkikuntoutusta saaneella ryhmällä interventiojakson jälkeen. Kustannussäästöt on todettu pitkäaikaisiksi, niitä on havaittu jopa viisi vuotta arkikuntoutuksen jälkeen.

Toimintaterapeutti-lehti 4/2017: Arkikuntoutus – tieteellisesti tutkittua pohjoismaista kuntoutusta

Toimintaterapeutti-lehti 4/2017: Arkikuntoutus on kustannustehokasta

Health Economics Review 6/2016: Reablement in community-dwelling older adults: a cost-effectiveness analysis alongside a randomized controlled

Toimintaterapeutin ydinosaaminen

Palvelukuvaus tunnistaa kuntoutuksen alan ammattien ydinosaamisen puutteellisesti. Toiminta- ja fysioterapia on palvelukuvauksessa rinnastettu, vaikka kyseessä on eri tieteenaloihin pohjautuvat, erilliset ammatit. Lisäksi toimintaterapian sisältö on kuvattu osin virheellisesti. Palvelukuvausta tulee tarkentaa siten, että kuntoutuksen alan ammattien osaaminen ja tehtävät tulevat selkeästi näkyviksi.

Toimintaterapeutin tehtäviä kotikuntoutuksessa ovat mm. asiakkaalle merkityksellisten toimintojen tunnistaminen ja niiden kautta tavoitteiden asettaminen, toimintakykyyn vaikuttavien sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristötekijöiden tunnistaminen, toiminnan analyysi sekä kotihoidon työntekijöiden tukeminen ja ammatillisen kehittymisen ohjaaminen, tuotettujen palveluiden laadun varmistaminen. Toimintaterapeutit tukevat ikääntyneen suoriutumista esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, siirtymisissä, wc-toiminnoissa, aterian valmistuksessa, keittiötoiminnoissa, ulkoilussa sekä asioinnissa.

Toimintaterapeutti-lehti 4/2017: Toimintaterapeutin rooli arkikuntoutuksessa

European Journal of Ageing 4/2016: Cost effectiveness of an intervention focused on reducing bathing disability

Muita kehittämisehdotuksia

Toimintaterapeuttiliitto suosittelee, että palvelukuvaukseen lisätään kuntoutukseen erikoistuneen lähihoitajan työtehtävät kuten ne on pohjoismaisessa arkikuntoutusmallissa osaksi kotikuntoutusta määritelty. Myös kotikuntoutukseen osallistuvan kotihoidon henkilökunnan kuhunkin kotikäyntiin tarvitsema, tavanomaista pidempi aika ja joustavuus (käynnin sisältö, kesto ja ajankohta) tulee huomioida.

Kuntoutusprosessissa olennaista on myös kuntoutusalan asiantuntijoiden tekemä kuntoutuspalveluiden ohjaus ja seuranta, jotka palvelukuvaukseen on tarpeen täydentää. Arviointimenetelmien luetteloa on syytä laajentaa COPM:illa, joka on kotikuntoutuksessa toimintaterapeuttien laajasti käyttämä, TOIMIA-tietokannassa oleva asiakaslähtöinen arviointiväline.

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 759 5588

Ajankohtaista

Laki työterveyshuoltolain 3 § muuttamiseksi →

Toimintaterapeuttiliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta. Uudistuksen yhteydessä myös toimintaterapeutit tulee lisätä työterveyshuollossa toimivaksi ammattiryhmäksi.

Tervetuloa syyskokoukseen →

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Toimintaterapeuttiliitto etsii yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvonnan asiantuntijaa →

Haemme nyt joukkoomme asiantuntijaa, jonka tehtävänä on yrittäjäjäsenten tukeminen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Kaikki tiedotteet →