Toimintaterapia

Toimintaterapia perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, näyttöön ja hyviin käytäntöihin.

Toimintaterapia perustuu toiminnantieteeseen

Toiminnantiede (occupational science) tutkii ihmisen toimintaa arjessa. Toimintaterapia ja toiminnantiede ovat kiinnostuneita toimintoihin liittyvistä yksilöllisistä valinnoista ja toiminnan merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille.

Toiminnantiede (occupational science)

Toiminnantieteessä tutkitaan toiminnan mahdollistavia tekijöitä. Se osoittaa, miten jokainen selviytyy omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Toiminnantiede perustelee toimintaterapian ytimen: yksilön, toiminnan ja ympäristön välisen suhteen ja painottaa yksilön kokemusta omasta merkityksellisyydestään.

Toimintaterapia soveltaa toiminnantiedettä

Toimintaterapian teoriatausta on moni­tieteellinen. Pääosin perusteet ovat toiminnan­tieteessä. Toiminta­terapia toteutuu aina ihmisen omassa toiminta­ympäristössä, tai sen tiivinä osana. Toimintaa tarkastellaan suhteessa sosiaaliseen, kulttuuriseen tai fyysiseen ympäristöön. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa osallisuus yhteiskunnassa vaikuttamalla ympäristöön ja toisaalta tukemalla yksilön muutosta toimijana.

SJOT

Lisätietoja toimintaterapia-alan tieteellisestä tutkimuksesta voi lukea esimerkiksi pohjoismaisten toimintaterapeuttiliittojen yhdessä julkaisemasta tieteellisestä Scandinavian Journal of Occupational Therapy -julkaisusta. Julkaisu on impact-pisteillä mitattuna yksi maailman laadukkaimmista toimintaterapia-alan tieteellisistä julkaisuista.

Ydinviesti

Me toimintaterapeutit saatamme ihmisen merkitykselliseen,

Toimintaterapia on ihmislähtöistä. Ihminen on aktiivisen toimijan roolissa, emmekä voi ratkaista haasteita ilman ihmisen omaa motivaatiota ja hänen vahvuuksiensa tunnistamista ja vahvistamista.

Me olemme auttamassa matkalla kohti parempaa arkea ja elämää – matkalla kohti omien tavoitteiden saavuttamista.

toimivaan arkeen

Toimintaterapiaa eivät ohjaa yhteiskunnan normit siitä, mitä merkityksellinen arki on. Jokaisella on oikeus toimintaan ja toimivaan arkeen, ja sen merkityksellisyys kumpuaa ihmisestä itsestään.

– joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä.

Pärjääminen ei riitä meille. Me olemme siellä, missä selviäminen loppuu ja merkityksellinen elämä alkaa. Osattomuudella ja merkityksettömyyden kokemuksella on kuitenkin yhteiskunnallinen hintansa, jota voidaan merkittävästi vähentää toimintaterapian avulla.

Arkikuntoutus ja ikäihmisten toimintaterapia ovat kustannustehokkaita ratkaisuja yhteiskunnalle

STM:n I&O-kärkihankkeen tavoitteena on kehitettää ikäihmisten kotihoitoa. – Arkikuntoutuksella ja ikäihmisten toimintaterapialla voidaan vähentää kotihoidon työmäärää ja kustannuksia.

Arkikuntoutus toimintaterapian mallina →

Arkikuntoutuksella tarkoitetaan ikääntyneen omassa elinpiirissä toteutuvaa, omatoimisuutta tukevaa moniammatillista ja asiakaslähtöistä kuntoutumisen tukemista. Arkikuntoutusjakso on ajallisesti rajattua ja kestää yleensä enintään kolme kuukautta.

Lue lisää →

Arkikuntoutus on kustannustehokasta →

Norjalaisten E. Kjerstadin ja H.K. Tuntlandin Health Economics Review -lehdessä vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan toimintaterapeutin ohjaama arkikuntoutus on kustannustehokkaampaa kuin ikäihmisten tavanomainen hoito kotona.

Lue lisää →

Toimintaterapia lisää ikäihmisten elämänlaatua →

Ikäihmisten peseytymisvaikeudet ja riippuvuus toisista ihmisistä peseytymisessä heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Tutkimustulokset osoittivat, että ikäihmisten peseytymisvaikeuksiin kohdistuva toimintaterapia on kustannustehokasta.

Lue lisää →

Toimintaterapia työkyvyn tukena

Kuntoutuksen uudistamiskomitea ehdottaa raportissaan muutoksia työterveyshuollon sisältöön ja lainsäädäntöön. – Toimintaterapeutin osaaminen tulee uudistuksen yhteydessä hyödyntää nykyistä paremmin.

Toimintaterapeuttien kehittämät menetelmät työkyvyn ja työssä vaadittavien taitojen arviointiin →

AWP ja AWC ovat menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida työkykyä sekä työn suorittamiseen tarvittavia taitoja. Menetelmät ovat toimintaterapeutti ja tutkija, filosofian tohtori Jan Sandquistin (Lindköpingin yliopisto, Ruotsi) kehittämiä. WRI ja WEIS ovat työkyvyn arviointiin liittyviä menetelmiä, jotka perustuvat toimintaterapian professori Gary Kielhofnerin (Illinoisin yliopisto, Chigago, USA) kehittämään inhimillisen toiminnan malliin (Model of Human Occupation).

Lue lisää →

Stressiä ja sairauslomia voidaan ehkäistä toiminnallisella tasapainolla →

Stressi ja siihen liittyvät sairaudet ovat yleisiä. Ne ovat merkittävä taakka sekä yksilöille että yhteiskunnalle. On tärkeää tunnistaa riskitekijät, joihin puuttumalla voidaan estää sairastuminen ja sairastumisen haitalliset seuraukset, kuten sairauslomat.

Lue lisää →

Toimintaterapeutti työhön palaavan kuntoutujan tukena →

Tutustu kahden toimintaterapiassa käyneen asiakkaan, Signen ja Louisen, tarinaan. Signe jäi sairauslomalle stressin ja masennuksen, Louise välilevyn pullistuman takia. Molemmat palasivat töihin kuntoutuksen tuella.

Lue lisää →