Samapalkkaisuusohjelman on tunnistettava kaikki naisvaltaiset matalapalkka-alat

Toimintaterapeuttiliito kannattaa naisvaltaisten alojen palkkakehityksen edistämistä, mutta haluaa nostaa esille STM:n samapalkkaisuusohjelmassa tällä hetkellä ilmenevät puutteet.

Julkaistu 16.10.2019

Samapalkkaisuusohjelman pohjautuminen palkkarakennetilastoon ja ISCO-luokituksen 4-numerotasoon jättää korkeakoulutetut toimintaterapeutit palkkatasa-arvon kehittämisen ulkopuolelle. Tämän vuoksi ohjelman sukupuolten välinen palkkavertailu ja palkkakehitys eivät ulotu kaikille matalasti palkatuille naisvaltaisille aloille.

Lisäksi samapalkkaisuusohjelma huomioi eri terveydenhuolto- ja kuntoutusalan ammattilaiset epätasa-arvoisesti. Esimerkiksi fysioterapeutti ja sairaanhoitaja ovat mukana ohjelmassa, koska ne sijoittuvat luokituksen 4-numerotasolle. Toimintaterapeutit jäävät kuitenkin ilman perusteltua syytä ohjelman ulkopuolelle, vaikka he omaavat saman koulutustason ja työskentelevät samalla toimialalla.

Samapalkkaisuuden tavoitteen tuleekin tunnistaa kaikki naisvaltaiset alat yhtäläisesti, jotta sukupuolten välisen palkkatasa-arvon tavoittelu ei johda perusteettomaan epätasa-arvoon naisvaltaisten alojen kesken. Lisäksi se on tärkeää, jotta sukupuolten välisessä palkkavertailussa tunnistetaan ne todelliset palkkaääripäät, jotka voivat olla myös tilastollisesti merkittäviä.

Toimintaterapeutit on otettava mukaan STM:n samapalkkaisuusohjelma 2019-2023:n tarkasteluun

STM:n samapalkkaisuusohjelma 2019-2023:ssa tarkastelu on ulotettava luokitusten 5-numerotasolle. Tällöin kaikki matalapalkatut naisvaltaiset alat, myös toimintaterapia-ala, tulee mukaan tarkasteluun ja myös toimintaterapeuttien palkkakehitys mahdollistuu. Tällöin vältytään myös perusteettomalta epätasa-arvolta naisvaltaisten matalapalkka-alojen kesken.

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 759 5588


Mirella Drushinin
Asiantuntija, yhteiskunnallinen edunvalvonta
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 197 1797

Ajankohtaista

Toimintaterapialla terveystaloustieteellisiä hyötyjä →

Ruotsin, Norjan, Tanskan, Suomen ja Islannin toimintaterapeuttiliitot ovat yhdessä todenneet, että tietoa toimintaterapian terveystaloustieteellisestä perusteista on liian vähän. Kaksi vuotta sitten liitot päättivät tieteellisen kirjallisuuskatsauksen laatimisesta, jonka toteuttaisivat alan johtavat tutkijat Pohjoismaista ja Euroopasta.

Kuntoutusta ajetaan alas – epävarmuus varjostaa toimintaterapeuttien arkea →

Toimintaterapeuttien työtehtävät ovat mullistuneet poikkeusolojen takia sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa kaikkialla Suomessa. Kuntoutuksen alasajo herättää epätietoisuutta, ja muutosten johtamiseen toivotaankin lisää selkeyttä ja inhimillisyyttä.

Pandemia ajaa toimintaterapia-alan yrittäjät ahdinkoon →

Koronapandemia on vaikuttanut toimintaterapia-alan yrittäjiin voimakkaasti. Moni toimintaterapeutti on parhaillaan lähes tai jopa täysin vailla toimeentuloa.

Kaikki tiedotteet →