Samapalkkaisuusohjelman on tunnistettava kaikki naisvaltaiset matalapalkka-alat

Toimintaterapeuttiliito kannattaa naisvaltaisten alojen palkkakehityksen edistämistä, mutta haluaa nostaa esille STM:n samapalkkaisuusohjelmassa tällä hetkellä ilmenevät puutteet.

Julkaistu 16.10.2019

Samapalkkaisuusohjelman pohjautuminen palkkarakennetilastoon ja ISCO-luokituksen 4-numerotasoon jättää korkeakoulutetut toimintaterapeutit palkkatasa-arvon kehittämisen ulkopuolelle. Tämän vuoksi ohjelman sukupuolten välinen palkkavertailu ja palkkakehitys eivät ulotu kaikille matalasti palkatuille naisvaltaisille aloille.

Lisäksi samapalkkaisuusohjelma huomioi eri terveydenhuolto- ja kuntoutusalan ammattilaiset epätasa-arvoisesti. Esimerkiksi fysioterapeutti ja sairaanhoitaja ovat mukana ohjelmassa, koska ne sijoittuvat luokituksen 4-numerotasolle. Toimintaterapeutit jäävät kuitenkin ilman perusteltua syytä ohjelman ulkopuolelle, vaikka he omaavat saman koulutustason ja työskentelevät samalla toimialalla.

Samapalkkaisuuden tavoitteen tuleekin tunnistaa kaikki naisvaltaiset alat yhtäläisesti, jotta sukupuolten välisen palkkatasa-arvon tavoittelu ei johda perusteettomaan epätasa-arvoon naisvaltaisten alojen kesken. Lisäksi se on tärkeää, jotta sukupuolten välisessä palkkavertailussa tunnistetaan ne todelliset palkkaääripäät, jotka voivat olla myös tilastollisesti merkittäviä.

Toimintaterapeutit on otettava mukaan STM:n samapalkkaisuusohjelma 2019-2023:n tarkasteluun

STM:n samapalkkaisuusohjelma 2019-2023:ssa tarkastelu on ulotettava luokitusten 5-numerotasolle. Tällöin kaikki matalapalkatut naisvaltaiset alat, myös toimintaterapia-ala, tulee mukaan tarkasteluun ja myös toimintaterapeuttien palkkakehitys mahdollistuu. Tällöin vältytään myös perusteettomalta epätasa-arvolta naisvaltaisten matalapalkka-alojen kesken.

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 759 5588


Mirella Drushinin
Asiantuntija, yhteiskunnallinen edunvalvonta
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 197 1797

Ajankohtaista

Tervetuloa kevätkokoukseen →

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Toimintaterapian tutkimukseen panostaminen edistää hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä →

Koronapandemian jälkeen on entistä tärkeämpää, että kuntoutuksen tieteellisessä tutkimuksessa huomioidaan terveystaloustieteellinen näkökulma. Toimintaterapian arvo tunnetaan terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja päättäjien keskuudessa yhä paremmin, mutta toimintakykyä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa ja resurssien jakamisessa ei vielä huomioida riittävästi kuntoutusinterventioiden taloudellista merkitystä.

Toimintaterapeuttiliiton tiedote sairaanhoitopiireille: Etätoimintaterapia tuottaa yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus →

Tutkimusnäytön perusteella etäkuntoutus, mukaan lukien etätoimintaterapia, tuottaa yhtä hyviä tai jopa parempia tuloksia kuin perinteinen kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Erityisen hyödyllistä etäkuntoutuksessa on, että kuntoutus voidaan toteuttaa asiakkaan arkiympäristössä, mikä vahvistaa opittujen taitojen siirtymistä kuntoutujan arkeen.

Kaikki tiedotteet →