Laaja näkökulma työkykyyn tukee osatyökykyisten työllistymistä

Toimintaterapeuttiliiton mukaan osatyökykyisten työllistymistä tukevat moniammatillinen työkyvyn arviointi ja molemmille työsuhteen osapuolille annettava tuki ja ohjaus.

Julkaistu 18.8.2021

Toimintaterapeuttiliiton mukaan osatyökykyisten työllistymisen jatkovalmistelussa tulee huomioida nykyistä laajempi näkökulma työkykyyn. Työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Toimintaterapeuttiliitto muistuttaa, että työkykyyn vaikuttavat monet asiat.

– Ihmisen työkyky muodostuu vuorovaikutuksessa ihmisen, työn ja ympäristön välillä. Siksi liiton mielestä huomion kiinnittäminen vain yksilön ominaisuuksiin on suppea näkemys työkykyyn ja ihmisten työllistymiseen, lakimies Mirella Drushinin sanoo.

Liiton mielestä on hyvä tarkastella enemmän myös muita tekijöitä, sillä työllistyminen ei ole pelkästään työntekijän ominaisuuksista riippuva asia. Esityksen vaikutusarvioinneissa esitetty lyhyt kuvaus ja olettamus yritysten sosiaalisen yhteiskuntavastuun kantamisesta ei ole riittävä kuvaamaan asiaa. Drushininin mukaan tulisi arvioida esimerkiksi sitä, millä tavoin yhteiskuntamme ja työmarkkinat ovat valmiita ottamaan vastaan vaikeasti työllistyviä osatyökykyisiä.

–Työllistymiseen saattavat vaikuttaa esimerkiksi työpaikan asenteet ja työnantajien taidot tukea osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä sekä muokata työtehtäviä kunkin työkykyä vastaavaksi. Tämän huolellisempi arviointi on tärkeää esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja muuan muassa siksi, kuten esityksessä todetaan, että velvoitetyöllistäminen on Suomessa vaikeaa.

Toimintaterapeutit mukaan työkyvyn arvioimiseen

Toimintaterapeuttiliitto kiinnittää huomiota siihen, että lausuntoesityksessä tulee tarkemmin kuvata, millä tavoin työntekijän työkyky arvioidaan sekä huolehtia siitä, että työkyky arvioidaan riittävän monipuolisesti ja moniammatillisesti. Liitto korostaisi lakiesityksessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden, kuten toimintaterapeuttien asemaa.

– Nyt ehdotetaan, että työ- ja elinkeinotoimisto voi hankkia työkyvyn arvioinnin ostopalveluna esimerkiksi terveydenhuollon yksiköltä tai kuntoutuslaitokselta. Mielestämme on syytä harkita, tuleeko tästä tehdä velvoittavampaa tai tuleeko esimerkiksi TE-toimiston työkyvynarviointiosaamista vahvistaa, Mirella Drushinin kertoo.

Malli kohdistuu ensisijaisesti vaikeimmin työllistyviin osatyökykyisiin. Heidän työ- ja toimintakyvyssään olevat moniulotteiset pulmat vaativat usein laajaa ja moniammatillista terveydenhuollon eri ammattihenkilöiden tekemää työkyvyn arviota.

Drushininin mukaan tämänhetkisessä esityksessä riskinä on, että osatyökykyisen työkyky arvioidaan liian suppeasti esimerkiksi vain TE-toimiston toimesta, eikä apuna käytetä riittävästi työ- ja toimintakyvyn arviointiin kouluttautuneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä, kuten toimintaterapeutteja.

Henkilökohtaista tukea työpaikalle

Lausunnossaan Toimintaterapeuttiliitto toteaa, että hallituksen esityksestä jää epäselväksi, millaista henkilökohtaista tukea työntekijä saisi työllistymiseensä sekä työn tekemiseen konkreettisesti työpaikalla. Esityksessä ei myöskään ehdoteta tukea työnantajalle, vaikka todetaan tämän olleen yksi puute aiemmassa työpankkikokeilussa.

– Liiton kanta on, että molemmille työsuhteen osapuolille annettava tuki ja ohjaus on keskeistä, kun työllistetään vaikeimmin työllistyviä osatyökykyisiä, joilla on merkittäviä puutteita työ- ja toimintakyvyssä ja jotka tarvitsevat laajoja, usein moniammatillisia ja pitkäkestoisiakin palveluja, Mirella Drushinin sanoo.

Liitto esittää, että mallissa huomioitaisiin enemmän eri tuen muotoja, sillä nyt esityksessä kuvatut tuki- ja kannustinmuodot ovat lähinnä taloudellisia.

Liitto ehdottaa mallia kehitettäväksi siten, että työpaikoille vietävä tuki on kiinteä osa tukea. Siten muodostuisi linkki työntekijän ja työnantajan välille. Ammattitaitoinen ohjaaja tukisi työntekijää työssään ja työnantajaa siinä, miten kohdata ja tukea osatyökykyistä työpaikalla ja miten esimerkiksi työtä muokataan kullekin työntekijälle sopivaksi.

Lisätietoa:

Mirella Drushinin

lakimies

mirella.drushinin@toimintaterapeuttiliitto.fi

040 197 1797

Ajankohtaista

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa huomioitava toimintaterapian näkökulma →

Toimintaterapeutti kouluympäristössä mahdollistaa oppilaalle osallisuuden kokemuksen.

Kelan kuntoutus tulee toistaiseksi säilyttää nykyisellään →

TOI pitää tärkeänä yrittäjien aseman arviointia. Myös kuntoutuksen tutkimus on turvattava uudistuksessa.

Kuntoutus näkyväksi iäkkäiden palveluissa →

Toimintaterapeuttiliiton mielestä kuntoutus tulee sisällyttää vanhus- ja sosiaalihuoltolain muutoksiin. Kotikuntoutuksen paikka ei ole tukipalveluissa, vaan muiden palveluiden rinnalla.

Kaikki tiedotteet →