Finlands Ergoterapeutförbund r.f. — TOI

Medlemstjänster


Samhällelig intressebevakning →

Ergoterapeutförbundet arbetar för ergoterapeuternas och ergoterapins ställning i samhället.

Utvecklingen av arbetslivet →

TOI främjar ergoterapeuternas vardag i arbetet.

Personlig medlemsservice →

TOI stödjer och uppmuntrar vid förändringar i arbetslivet samt hjälper till vid problem.

Kollektivavtal →

TOI förhandlar om ergoterapeuternas anställningsvillkor på medlemmarnas vägnar.

Förtroendemän →

Förtroendemän fungerar som stöd för ergoterapeuterna på deras arbetsplatser.

Tidningen Toimintaterapeutti och e-medlemsbrev →

Information om aktuellt i ergoterapibranschen.

SJOT-publikation →

Läsrättigheterna till de nordiska ergoterapeutförbundens vetenskapliga publikationer på webben.

Medlemskap i internationella förbund →

TOI:s medlemmar är även medlemmar internationella ergoterapeutorganisationer.

Regional verksamhet →

Den regionala verksamheten sammanför lokala ergoterapeuter.

Yrkesinriktat material →

TOI producerar material kring ergoterapeutens yrke. En del av materialet finns även på svenska.

Vidareutbildning och yrkesmässig utveckling →

TOI erbjuder utbildning för den som vill fördjupa sina yrkeskunskaper.

Medlemsförmåner


Arbetslöshetsskydd →

I Ergoterapeutförbundets medlemsavgift ingår ett inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Skyddet gäller alla ordinarie medlemmar som är löntagare.

Medlemsförsäkringar →

Medlemsförsäkringarna tryggar ergoterapeuternas arbete och fritid. Du hittar information om försäkringar som ingår i medlemsförmånerna på försäkringsbolaget Turvas webbsidor.

Inköpsförmåner →

TOI:s medlemmar får inköpsförmåner som kan spara på vardagsutgifterna och med vilka man kan komplettera TOI:n tjänster.

Medlemsslag och avgifter


Praxis kring medlemsavgifter →

Du kan komma överens om betalningen av medlemsavgiften med fullmakt med din arbetsgivare. Medlemsavgiften kan också betalas i nätbanken mot e-faktura.

Medlemsslag och -avgifter →

Det finns fem medlemsslag i Ergoterapeutförbundet

eAsiointi-tjänsten →

eAsiointi är TOI:s e-medlemsservice. Via eAsiointi kan du uppdatera dina medlemsuppgifter och kontrollera medlemsavgifterna.

Vi ergoterapeuter vägleder människor att skapa en meningsfull,

Ergoterapi är personcentrerat. Personen själv har en aktiv roll och vi kan inte övervinna utmaningar utan hens egna motivation, utan att identifera och stärka hens resurser.

Vi följer med på vägen mot en fungerande vardag och ett bättre liv – mot de mål som personen själv har ställt upp.

Ergoterapin styrs inte av samhällets normer eller defnition av en meningsfull vardag. Var och en har rätt till aktivitet och en

välfungerande vardag,

och var och en defnierar själv vad hen upplever som meningsfullt.

– något som alltid innebär mer än bara att klara sig själv.

Att enbart klara sig själv är inte tillräckligt för oss. Vi nns där ett meningsfullt liv börjar och enbart att reda sig slutar. Exklusion och upplevelsen av meningslöshet har ett samhälleligt pris som kan sänkas betydligt med hjälp av ergoterapi.

Kontaktuppgifter

Finlands Ergoterapeutförbund rf
Akava-huset, Järnvägsmannagatan 6
00520 HELSINGFORS

Kirsi Wikman, ordförande
kirsi.wikman@toimintaterapeuttiliitto.fi

Du kan också skicka oss ett skyddat e-postmeddelande.

Medlemskap

Vill du bli medlem? Du kan fylla i anslutningsblanketten här.

Monica Meinander, Gunnel Strandberg och Lena Hahl.
Monica Meinander, Gunnel Strandberg och Lena Hahl.

Finlands Ergoterapeutförbund r.f. grundades för drygt 50 år sedan av fem finlandssvenska ergoterapeuter. Ergoterapeutförbundet, som också kallas för TOI, är det enda fackförbundet i Finland som är sakkunnig i intressebevakningen för ergoterapeuter, ergoterapeutstuderanden samt ergoterapibranschen. Förkortningen TOI kommer från det finskspråkiga namnet Toimintaterapeuttiliitto.

"Tre av våra verksamhetsterapeuter, fr.v. Monica Meinander, Gunnel Strandberg och Lena Hahl. De har fått sin skolning utomlands men hoppet finns att deras blivande yrkessystrar skall utbildas hemma." skrev Hufvudstadsbladet år 1968.