Samhällelig intressebevakning

Ergoterapeutförbundet arbetar för ergoterapeuternas och ergoterapins ställning i samhället.

TOI:s mål är att ergoterapi ska vara välkänd både regionalt och över hela landet, att ergoterapiutbildningen och yrket ska värderas högt och att ergoterapins ställning i lagstiftningen ska vara stark.

TOI bedriver intressebevakning självständigt och i samarbete med sitt nätverk av partners. Ergoterapibranschens samhälleliga intressebevakning driver alla förbundsmedlemmarnas intressen oavsett typen av medlemskap. TOI bedriver samhällelig intressebevakning i anknytning till bl.a. vårdreformen, valfrihetslagstiftning och lagstiftningen gällande företagshälsovården.

Vi bidrar till en finländsk rehabiliteringspolitik. Vi ger utlåtanden och tar initiativ för att förbättra lagstiftningen. Vi verkar tillsammans med branschens beslutsfattare inom förvaltningen på arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Ergoterapeutförbundet producerar material och information om ergoterapi för beslutsfattare, och tar ställning till frågor vid lagberedningen som påverkar ergoterapin och ergoterapeuternas arbete och status.