Medlemsslag och -avgifter

Det finns fem medlemsslag i Ergoterapeutförbundet

En person med ergoterapeututbildning kan godkännas som ordinarie medlem i Ergoterapeutförbundet. Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 1,3 procent av de förskottsinnehållspliktiga inkomsterna av huvudsysslan så som bruttolön, semesterersättning, semesterpeng och löneförmåner samt förmåner från arbetslöshetskassan (bl.a. inkomstrelaterad dagpeng, alterneringsersättning). Förbundet har en övre gräns för medlemsavgiften. År 2020 är den 600 euro.

Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar som verkar som företagare eller yrkesutövare är 200 euro/år. Om en företagare eller yrkesutövare ansluter sig som medlem efter den 1 juli är medlemsavgiften 100 euro för den andra hälften av året.

En ordinarie medlem omfattas av alla Ergoterapeutförbundets tjänster. De är de samma både för löntagare och för företagare förutom arbetslöshetskassan som ingår i förmånerna enbart för löntagare.

En person som studerar i ergoterapibranschen kan godkännas som studerandemedlem. Studerandemedlemmar är befriade från medlemsavgift. En arbetande studerandemedlem betalar en medlemsavgift på 70 euro/år. En ergoterapeutstuderande kan välja att vara studerandemedlem eller arbetande studerandemedlem. Det senare förutsätter regelbundet eller tillfälligt lönearbete vid sidan av studier eftersom medlemsförmånerna omfattas av arbetslöshetsskydd och personlig medlemsservice vid problem i arbetslivet. En arbetande studerandes medlemsförmåner omfattar även försäkringar. Dessa medlemsförmåner ingår inte i medlemsförmåner för studeranden som är befriade från medlemsavgiften. Studerandemedlem kan fortsätta som ordinarie medlem efter sin examen.

En ordinarie medlem kan på egen begäran godkännas som pensionärsmedlem efter bestående och heltidspensionering. Pensionärsmedlem betalar ingen medlemsavgift.

En person som på ett extra förtjänstfullt sätt verkat till förmån för förbundet eller som i hög grad främjat ergoterapeuternas arbete och synlighet kan kallas till hedersmedlem. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

En privatperson, en förening som registrerats som understödjande sammanslutning, en stiftelse eller ett samfund med rättshandlingsförmåga som önskar främja och stödja förbundets verksamhet kan godkännas som understödjande medlem.