Förtroendemän

Förtroendemän fungerar som stöd för ergoterapeuterna på deras arbetsplatser.

Förtroendeman

Ergoterapeuter som hör till Ergoterapeutförbundet har rätt att välja en förtroendeman på sin arbetsplats när det avtalats i kollektivavtalet. Förtroendeman väljs tillsammans med andra anställda vars fackförbund är medlem i FOSU eller i den privata sektorn i Terveyspalvelualan Unioni.

Förtroendemannen fungerar som fackförbundets representant på arbetsplatsen. Förtroendemannens uppgift är att se till att tjänste- och arbetskollektivavtalen iakttas, att utreda meningsskiljaktigheter och att upprätthålla arbetsfred. Förtroendemannen representerar de anställda i de lokala förhandlingarna om tjänste- och arbetskollektivavtal. Ett annat viktigt uppdrag är att ge råd till medlemmarna i olika frågor och problem angående tjänste- och arbetskollektivavtal. Många förtroendemän är därtill aktiva i olika samarbetsgrupper.

Om du behöver handledning och råd på arbetsplatsen t.ex. vid problem med arbetsgivaren ska du alltid börja med att kontakta din förtroendeman och TOI:s kansli.

Ett bra sätt att förbättra ergoterapeuternas lokala anställningsvillkor är också att själv bli förtroendeman. Tillsammans med sina samarbetspartner ordnar TOI utbildning och handledning för uppdraget.

En del av TOI:s medlemmar arbetar i den privata sektorn på arbetsplatser som inte har ett allmänt bindande kollektivavtal. Om det behövs arbetar förbundet för dessa medlemmar direkt på arbetsplatsnivå.

Förtroendeombud

I arbetsavtalslagen fastställs att anställda som inte har någon förtroendeman som valts med stöd av ett allmänt bindande kollektivavtal kan välja ett förtroendeombud. I stadgarna framgår det att förtroendeombudet är underordnat förtroendemännen. Därför kan ett förtroendeombud väljas enbart av de anställda som inte har en förtroendeman med stöd av ett kollektivavtal. Lagen syftar till att se till att alla anställda och personalgrupper har möjlighet att välja en egen representant. De anställda ska alltid välja ett förtroendeombud inom sig, dvs. förtroendeombudet ska alltid vara anställd på samma arbetsplats.

Arbetarskydd

De anställda kan delta i behandlingen av ärenden som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Om minst tio anställda arbetar regelbundet på en arbetsplats ska arbetsgivaren förbereda val av ett arbetarskyddsombud. Arbetarskyddsombudet representerar de anställda på arbetsplatsen i arbetarskyddsverksamheten. De anställda ordnar val av ett arbetarskyddsombud och suppleanter.