Medlemsförsäkringar

Medlemsförsäkringarna tryggar ergoterapeuternas arbete och fritid. Du hittar information om försäkringar som ingår i medlemsförmånerna på försäkringsbolaget Turvas webbsidor.

Patientförsäkring

Alla ergoterapeuter som arbetar i hälso- och sjukvårdsbranschen ska ha en lagstadgad patientförsäkring. TOI erbjuder försäkringen som medlemsförmån till medlemmar som arbetar som yrkesutövare. Försäkringen omfattar den hälso- och sjukvård som förbundets medlemmar (exklusive studerandemedlemmar) utövar som självständiga yrkesutövare. Försäkringen täcker inte en assistent eller arbetstagare. Försäkringen är i kraft i Finland. Försäkringen ersätter personskada som inträffat i anslutning till hälso- och sjukvården och som ska ersättas enligt lagen om patientskada. Försäkringen är i kraft även för företagare i bisyssla som arbetar för sig utan anställda.

Patientförsäkringsbrevet (på finska) gäller under försäkringsperioden, när medlemskapet är i kraft, och när ovan angivna kriterier för medlemskap uppfylls.

Arbetsgivaren står för patientförsäkringen för sina anställda ergoterapeuter. Närmare information på Patientförsäkringscentralens webbsidor.

Yrkesutbildades ansvars- och rättsskyddsförsäkring

TOI har tagit en yrkesinriktad ansvars- och rättsskyddsförsäkring hos Turva för sina medlemmar. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och föremålsskada som medlemmarna orsakat i arbetet och som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt gällande bestämmelser. Turva utreder den försäkrades ersättningsansvar, ersätter skador som omfattas av ersättningsansvaret och sköter en eventuell rättegång kring ersättningen. Rättsskyddsförsäkringen ersätter de nödvändiga kostnaderna för den försäkrades jurist.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringarna ingår i medlemsförmånerna för ordinarie medlemmar, studerandemedlemmar som betalar medlemsavgift, yrkesutövare och sådan företagare som arbetar för sig utan anställda. Försäkringen gäller även vid arbete eller arbetspraktik utomlands under högst ett år.

Yrkesansvarsförsäkringsbrevet (på finska) gäller under försäkringsperioden, när medlemskapet är i kraft, och när ovan angivna kriterier för medlemskap uppfylls.

Fritidsrese- och olycksfallsförsäkring

TOI tryggar medlemmarnas arbetsförmåga även med en fritidsolycksfalls- och reseförsäkring. Den ingår i medlemsförmånerna för ordinarie medlemmar, företagarmedlemmar och självständiga yrkesutövarmedlemmar samt studerandemedlemmar som arbetar och betalar medlemsavgift.

Inför en resa kan du ladda ner ett reseförsäkringskort via Turvas mobilapp om du har en smarttelefon för ändamålet. Reseförsäkringsbrevet kan begäras av Turva eller beställa på Turvas webbsidor. Närmare information på servicesidan www.turva.fi/toimintaterapeuttiliitto som skräddarsytts för Ergoterapeutförbundet. Serviceproducenten kontrollerar den försäkrades medlemskap på TOI:s kansli.

Organisationsförsäkring

Medlemmar som deltar i Ergoterapeutförbundets organisationsuppdrag och -evenemang är försäkrade med en organisationsförsäkring (på finska).

Närmare information om försäkringarna ges på försäkringsbolaget Turvas sidor skräddarsydda för TOI:s medlemmar. Turvas hemsidor är finskspråkiga men försäkringsvillkoren finns även på svenska.