TOI on vahva toimija

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka saattaa ihmisen merkitykselliseen ja toimivaan arkeen – arkeen, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä.

Toimintaterapeuttiliitto

Toimintaterapeuttiliitto on toimintaterapeuttien ja alan opiskelijoiden edunvalvoja. TOI on vahva toimija - yhdessä jäsentensä kanssa.

Tarkoitus ja toiminta

TOI valvoo toimintaterapeuttien ja alan opiskelijoiden ammatillisia, oikeudellisia ja palkkauksellisia etuja sekä edistää toimintaterapian asemaa yhteiskunnassa. TOI edustaa jäseniään työ­markkina­edun­valvontaan liittyvissä asioissa ja tarjoaa jäsenilleen ohjausta ja neuvontaa ammattiin ja työhön liittyvissä asioissa. TOI vaikuttaa alan koulutuksen ja tutkimuksen kehittymiseen. Liiton tarkoitus ja toiminta on määritelty yhdistyksen säännöissä.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta

TOI vaikuttaa toimintaterapia- ja kuntoutusalaa koskevaan lainsäädäntöön sekä koulutus-, työvoima- ja kuntoutuspolitiikkaan niin kansallisesti kuin alueellisesti. TOI tekee edunvalvontaa sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön sekä työ- ja elinkeino­ministeriön hallinnonaloilla sekä toimii yhteistyössä muiden ammattiliittojen, neuvottelujärjestöjen ja kuntoutusalan järjestöjen kanssa.

Vahva yhteenkuuluvuus

TOI tukee ja kannustaa jäseniään yhteiskunnallisessa muutoksessa ja vahvistaa toimintaterapeuttien ammatti-identiteettiä. TOI panostaa siihen, että suomalainen toimintaterapia on korkealaatuista ja vaikuttavaa. TOI:lle on tärkeää, että jäsenet saavat omasta ammattiliitostaan tärkeiksi kokemansa palvelut ja kokevat TOIn omakseen. Alan vahva yhteenkuuluvuus ja korkea järjestäytymisaste ovat toimintaterapia-alan edunvalvonnan perusta.

1965

perustamisvuosi

3000

jäsenmäärä

98%

jäsenistöstä naisia

1100

työssä kuntasektorilla

Arvot

TOI on jäseniä varten, yhteisöllinen, avoin, edelläkävijä ja vaikuttava. Kuvakkeiden yhteydestä löydät tarkemman kuvauksen kustakin arvosta.

Olemme olemassa jäseniämme varten. Toimintamme kulmakivinä ovat jäsenten etu, hyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen. Mahdollistamme osallistumisen liiton toimintaan ja kehittämiseen. Kuuntelemme, keskustelemme ja kommunikoimme avoimesti, aktiivisesti ja ajantasaisesti.

Uskomme yhteisöllisyyden ja yhteistyön voimaan ihmisten arjen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä. TOI muodostaa kollegiaalisen yhteisön, joka kannattelee, kannustaa ja auttaa onnistumaan.

Käymme aktiivista vuoropuhelua jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Olemme avoimia, rehellisiä ja läpinäkyviä viestinnässä ja päätöksenteossa.

Ajatteluamme ja toimintaamme ohjaa edelläkävijyys. Raivaamme tietä, luomme uutta ja teemme rohkeita valintoja. Olemme näkemyksellinen yhteiskunnallinen toimija. Teemme toimintaterapiaa tunnetuksi päämäärätietoisesti, tulevaisuussuuntautuneesti ja ilolla.

Olemme siellä, missä asioista keskustellaan ja päätetään. Vaikutamme meille tärkeisiin asioihin tavoitteellisesti ja päämäärätietoisesti. Saamme aikaan muutosta.

TOI on akavalainen ammattiliitto

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. Akava ja sen jäsenliitot tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset voivat hyvin työelämässä.

Edunvalvonta on yhteistyötä

Akava on neuvotteluosapuoli, etujärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, joka valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akavan jäsenjärjestöihin kuuluu 609 000 jäsentä, joista 116 000 on opiskelijoita. Akava edistää myös toimintaterapeuteille tärkeitä työelämän teemoja ja nostaa akavalaisten jäsenten äänen mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. työelämälainsäädännön, sosiaaliturvan, työvoima- ja koulutuspolitiikan alueilla. Akavalainen edunvalvonta on keskusjärjestön ja jäsenliittojen välistä yhteistyötä.

Akavalainen kumppanuusverkosto

Akavalaiset liitot edustavat laajasti sosiaali-ja terveydenhuollon moniammatillista kenttää. Toimintaterapeuttiliiton kumppanuusverkostoon kuuluvat mm. kuntoutusalan liitot eli Psykologiliitto, Puheterapeuttiliitto, Ravitsemusterapeuttien yhdistys ja Suomen Fysioterapeutit, sekä myös sosiaalialaa edustava Talentia, lääkäriliitot, Suuhygienistiliitto, Terveydenhoitajaliitto, Työterveyshoitajaliitto, Farmasialiitto, Akavan Sairaanhoitajat ja Taja sekä opettajia edustava OAJ. Toimintaterapeuttiliitto kuuluu Akavaan Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta.

30 000 yrittäjää ja ammatinharjoittajaa

Yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvonta on keskeinen osa Akavan toimintaa. Akava-yhteisöön kuuluva Akavalaiset Yrittäjät on edunvalvontajärjestö, joka ajaa myös kuntoutusalalla toimivien etuja. Akavalaiset Yrittäjät nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun yrittäjien ja ammatinharjoittajien toimintaympäristöön liittyviä epäkohtia, tekee ehdotuksia heidän asemansa parantamiseksi sekä luo ja levittää hyviä käytäntöjä reilun työelämän luomiseksi. Kuntoutusalan Asiatuntijat on Akavalaisten Yrittäjien suurin jäsenjärjestö.

1973

TOI liittyi Akavaan

600 000

Akavan jäsenmäärä

13

Akavalaisia sote-liittoja

90 000

sote-alan liittojen jäsenmäärä

Kuntoutusalan Asiantuntijoiden perustamiskokous pidettiin Tampereella 29.11.2015. Kuvassa vasemmalta Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen, Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmberg ja toimintaterapeutti Jasu Forss.
Kuntoutusalan Asiantuntijoiden perustamiskokous pidettiin Tampereella 29.11.2015. Kuvassa vasemmalta Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen, Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmberg ja toimintaterapeutti Jasu Forss.

Kuntoutusalan Asiantuntijat on kuntoutuspoliittinen vaikuttaja ja akavalainen edunvalvoja

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry, KA, on akavalainen kuntoutusalan vaikuttaja, suunnannäyttäjä ja edunvalvoja. Se on Toimintaterapeuttiliiton ja Suomen Fysioterapeuttien yhteinen kattoliitto. KA:n tavoitteena on edistää kuntoutuksen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, tehdä fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien asiantuntijuutta näkyväksi sekä nostaa kuntoutuspolitiikkaa terveyspoliittiseen keskusteluun. Kuntoutusalan Asiantuntijat edustaa 11 000 toiminta- ja fysioterapeuttia sekä alojen opiskelijaa. KA on Akavan 36 jäsenjärjestöstä 15. suurin.

www.kuntoutusalanasiantutijat.fi

Neuvottelujärjestöt

Toimintaterapeuttiliitto neuvottelee jäsentensä työehtosopimuksista yhteistyössä neuvottelujärjestöjen kanssa.

Neuvottelujärjestöt

Neuvottelujärjestöt ja niiden jäsenliitot tekevät yhdessä töitä sen hyväksi, että jäsenten työehtosopimuksiin kirjatut palvelussuhteen ehdot vastaavat muuttuvaa työelämää, koulutustasoa ja työn vaativuutta sekä edistävät työhyvinvointia. Neuvottelujärjestöt kokoavat yhteen yksittäistä liittoa suuremman jäsenmäärän ja ne sopivat palvelussuhteen ehdoista työantajaliittojen kanssa sekä valvovat sovittujen ehtojen toteutumista.TOI kuuluu neuvottelujärjestöihin Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta.

Julkinen sektori

TOI on järjestäytynyt julkisen sektorin työehtosopimuksista neuvottelemiseksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:on. JUKO edustaa 200 000 henkilöjäsentä. Sen toimintaan kuuluu työehtosopimuksiin liittyvän neuvottelutoiminnan lisäksi paikallinen, työpaikoilla tapahtuva edunvalvonta. JUKO:lla on noin 3 800 luottamusmiestä, joista suurin osa toimii kunnissa. Heidän joukossaan on myös toimintaterapeutteja.

Yksityinen terveyspalveluala

TOI on järjestäytynyt yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelemiseksi Terveyspalvelualan Unioniin. Unioni edustaa yksityisissä terveyspalveluja tuottavissa yritykssä työskenteleviä työntekijöitä. Suomessa on noin 7000 yksityistä terveydenhuollon palveluja tarjoavaa toimipaikkaa, kuten yksityiset sairaalat, lääkäriasemat, kuntoutuslaitokset ja terveyskylpylät. Yritysten lisäksi alalla toimii yhdistyksiä ja säätiöitä.

55%

TOI:n jäsenistä työskentelee julkisella sektorilla

10%

TOI:n jäsenistä on yrittäjiä ja ammatinharjoittajia

30%

TOI:n jäsenistä työskentelee yksityisellä sektorilla

5%

TOI:n jäsenistä työskentelee kolmannella sektorilla

Liity jäseneksi

Toimintaterapeuttiliitto on akavalainen ammattiliitto ja ainoa toimintaterapeuttien, toimintaterapia-alan ja sen opiskelijoiden edunvalvoja Suomessa. Jätä jäsenhakemus ja liity jäseneksi.