TOIsaalta

Merkityksellistä arkea, laadukasta elämää koko eliniän ajan

Leila Mäkelä & Anna-Maria Kyriopoulos & Mette Säisä — 11.02.2019

Ratkaisua ikääntyneiden hoivapalveluiden ongelmiin tulee hakea paitsi riittävästä hoitotyön resursoinnista myös moniammatillisesta osaamisesta.Yli 85-vuotiaiden määrän Suomen väestöstä arvioidaan kasvavan lähes 350 000 ihmiseen vuoteen 2040 mennessä. Ikääntyneiden hoidosta on viime viikkoina keskustelu julkisuudessa aktiivisesti. Otsikoihin ovat nousseet erityisesti palvelutalojen resurssit, ja julkisuudessa on ollut valitettavan paljon esimerkkejä, joissa palvelun laatu ei vastaa henkilökunnan, omaisten eikä varsinkaan asiakkaiden tarpeita.

Keskustelun taustalla on vakavasti otettava huoli perheenjäsenten ja kanssaihmisten hoidosta. Myös ajatus avuttomuudesta ja siitä, että joutuu itse vanhainkotiin toisten armoille, saattaa pelottaa. Useimmilla meistä on päätösvalta omista asioistamme ja tekemisistämme lähes koko elämämme ajan. Yhtäkkiä tarvitsemmekin apua ihan tavallisiin arjen asioihin. Apuna voi olla täysin vieras ihminen, joka huolehtii hyvin henkilökohtaisista päivittäisistä rutiineista – syömisestä, peseytymisestä, pukeutumisesta.

Toimintaterapia toteutuu arjessa

Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi todetaan, että riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on välttämätön edellytys turvallisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi. Laatusuosituksessa sillä todetaan olevan lisäksi suuri merkitys henkilökunnan työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, oikeusturvan ja työssä pysyvyyden kannalta. Henkilöstön määrän ohella osaamisella ja sen oikealla kohdentamisella sekä osaavalla lähijohtamisella on tutkimuksissa todettu olevan yhteys hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen.

Laatusuosituksessa todetaan, että toimintaterapeutit ovat osa henkilöstömitoitusta tehostetussa palveluasumisessa sillä osuudella, jolla he osallistuvat välittömään asiakastyöhön.

Toimintaterapeutti on kuntoutuksen asiantuntija, jonka ydinosaamista on toimintakyvyn arviointi ja merkityksellisen toiminnan mahdollistaminen. Toimintaterapeutti toimii yksilöllisesti asiakkaiden kanssa, mutta olennainen osa asiantuntijuutta on myös hoitohenkilöstön ohjaaminen ja kuntouttavan työotteen tukeminen. Ikääntyneiden toimintakyvyn arviointia voi hyödyntää myös henkilöstöresurssin suunnittelussa, osana henkilöstöjohtamista.

Yksi toimintaterapeuttien käyttämistä työvälineistä on Elämäni kirja. Se toimii välineenä laadukkaan hoidon suunnittelussa ja toimivan arjen mahdollistamisessa. Myös ikääntyneet ihmiset on nähtävä yksilöinä.

Resurssina moniammatillinen yhteistyö

Ikääntyneiden hoivapalveluiden ongelmien ratkaisua tulee hakea paitsi riittävästä hoitotyön resursoinnista myös moniammatillisen osaamisen kautta.

Vanhustenhoidossa kaikkien yhteinen tavoite tulee olla hyvän laadun takaaminen, mikä sisältää riittävästi niin yksilön itsenäisyyttä toimijana, kumppanuutta kaikkien toimijoiden kesken kuin turvallisuutta vanhuksille.

Toimivan arjen tulee olla enemmän kuin pelkää pärjäämistä.

Kirjoittajat

Leila Mäkelä

Leila Mäkelä

Toiminnanjohtaja
Anna-Maria Kyriopoulos

Anna-Maria Kyriopoulos

Hallituksen varajäsen
Mette Säisä

Mette Säisä

Hallituksen jäsen