TOIsaalta

Päättäjät tarvitsevat asiantuntemustasi – näytä se heille! 

Tove Lassenius & Satu Kontiainen — 22.02.2023

Toimintaterapeuttiliiton suomentama julkaisu toimintaterapian terveystaloudellisista vaikutuksista havainnollistaa tutkimuksellisia tapoja arvioida toimintaterapian arvoa niin yhteiskunnalle kuin yksilölle. Julkaisuun tutustuminen on hyödyllistä jokaiselle toimintaterapeutille, sillä alueesi paras toimintaterapian puolestapuhuja olet usein sinä ja kollegasi, työkyvyn asiantuntija Tove Lassenius ja työkykytiimin koordinaattori Satu Kontiainen kirjoittavat. Pohjoismaisten toimintaterapeuttiliittojen laatima julkaisu toimintaterapian terveystaloudellisista vaikutuksista on suomennettu ja julkaistu. Julkaisu kertoo, mitä tällä hetkellä tiedämme työikäisten ja ikäihmisten toimintaterapian kustannuksista, hyödyistä ja näiden keskinäisistä suhteista – siis kustannusvaikuttavuudesta. Julkaisusta käy ilmi erityisesti ennaltaehkäisevien interventioiden merkitys. Ja mikä tärkeintä: julkaisu tarjoaa jokaiselle toimintaterapeutille argumentteja perustella sitä, miksi toimintaterapiaan kannattaa satsata rahaa. Yksi tärkeä argumentti on, että vaikuttavat interventiot voivat sekä hillitä sote-kustannusten kasvua että lisätä tuloja. 

Päättäjät tarvitsevat asiantuntemustasi 

Hyvinvointivaltiossa julkisten varojen käyttöä ja niiden tuomaa hyötyä kansalaisille tulee seurata monipuolisesti. Kun resurssit ovat niukat, on yhteisten varojen mahdollisimman järkevä käyttö perusteltua kaikkien näkökulmasta.  

Esimerkiksi toimintaterapiaintervention arvosta saa käsityksen, kun suhteuttaa intervention vaatimat kustannukset sen tarkoituksenmukaisuuteen, kliiniseen laatuun sekä asiakkaan kokemaan laatuun. Kansankielelle käännettynä tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista arvioita siitä, mitä työpanos maksaa, kuka sen maksaa ja mitä hyötyä kukakin kyseisellä rahalla saa.

Toimintaterapia- ja terveystaloustiede julkaisun keskeinen viesti on, että vaikuttava kuntoutus on keino säästää rahaa. Tämä viesti meidän kaikkien on yhdessä vietävä päättäjille. Päättäjät haluavat tehdä tarkoituksenmukaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat myönteisesti kansanterveyteen ja perustuvat tutkittuun tietoon, ja tätä tietoa me toimintaterapeutit voimme heille tarjota. 

Alueesi paras toimintaterapiainterventioiden ja toimintaterapian vaikuttavuuden asiantuntija olet usein sinä ja kollegasi. Päättäjät siis tarvitsevat sinua ja osaamistasi, jotta he voivat ymmärtää monimutkaista vastuutaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen mahdollistajana ja jakaa niukat, yhteiset resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi työkykyyn kohdistuvat interventiot näyttäytyvät julkaisussa kauttaaltaan kannattavina.

Kannustamme sinua, kollega: ole rohkea, ota yhteyttä päättäjiin! Uskalla tuoda ajatuksesi esiin ja näyttää työsi tulokset. Jos jaksat lisäksi seurata päätöksentekoa sen eri tasoilla, kuten kunnassa tai hyvinvointialueella, sinulla on aito mahdollisuus vaikuttaa. 

Mitatun puolesta on helpompi puhua 

Julkisista varoista tullaan aina kiistelemään. Tämän takia myös toimintaterapeuttien on osattava perustella työnsä hyödyt ja kyettävä vastaamaan sitä koskeviin kysymyksiin – olipa kyseessä sitten hyvinvointialueen, kunnan, yrityksen tai muun toimijan tuottama toimintaterapiapapalvelu. 

Vaikka kustannusvaikuttavuuden tutkimuksen menetelmät ovat raskaslukuisia ja kimurantteja, antaa terveystaloustieteellinen julkaisu mahdollisuuden oppia perustelemaan tietyn intervention olemassaoloa tai priorisointia esimerkiksi hyvinvointialueen tai kunnan päättäjille. Ikäihmisen ja työikäisten toimintaterapian terveystaloudellisen kirjallisuuskatsauksen lisäksi julkaisussa käydään läpi tapoja tutkia interventioiden kustannuksia ja niistä saatavaa hyötyä.  

Julkaisussa painotetaan, että toimintaterapiainterventioiden vaikuttavuudesta tarvitaan tulevaisuudessa lisää tutkimusta. Vaikka tietopohjamme on toistaiseksi suppea, se on myös lupaava, ja suunta on oikea.  

Kirjoittajat

Tove Lassenius

Tove Lassenius

Työkyvyn asiantuntija
Satu Kontiainen

Satu Kontiainen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen työkykytiimin koordinaattori