Hoksaa TOI

Resurssit eivät ratkaise kaikkea – puolueilla on ikääntyneiden asumispalveluihin liittyvä asiantuntijuusvaje

Kristina Holmberg — 26.03.2019

Eduskuntavaaliohjelmat eivät tunnista kuntoutuksen asiantuntijoiden osaamista. Ikääntyneiden asumispalveluihin olennaisesti liittyvä toimintakyvyn arviointi ja arjen toimintojen tukeminen loistavat poissaolollaan.Positiivinen tahtotila ikääntyneiden asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi on kaikilla poliittisilla puolueilla selkeä. Alkuvuoden aikana esille nousseet ikääntyneiden hoivapalveluihin liittyvät vakavat epäkohdat ovat nostaneet arvokeskustelun esille kaikissa yhdeksän suurimman puolueen eduskuntavaaliohjelmissa.

Oikeus hyvään vanhuuteen on ihmisoikeus. Vihreät
Ikäihmisten ja vammaisten hoito kuntoon. Sininen tulevaisuus
Raha tulee kohdentaa entistä tarkemmin oleellisiin kohteisiin. Perussuomalaisten mielestä näitä ovat suomalaiset vähäosaiset, vanhukset, lapsiperheet, sairaat ja vammaiset.

Ohjelmissa tunnistetaan hyvin ikääntyneiden asumisen eri muodot. Myös asumispalveluiden laatu nousee paljon esille mutta sen määrittely jää usein avoimeksi.

Sama laatutaso ja normitus koskettavat vanhuspalveluita niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, niin palveluasumisessa kuin kotihoidossakin. Vanhusten palveluasumista on oltava riittävästi tarjolla ja erilaisia asumisen muotoja kehitetään. SDP

Eduskuntavaaliohjelmissa keskeisenä ajatuksena on se, että asumisratkaisujen tulee perustua myös yksilöllisille ja inhimillisille tarpeille. Tämä ajattelutapa, jossa yhteiskunnallisesti kustannustehokkaiden ratkaisujen rinnalla pidetään tärkeänä myös yksilön elämänlaatua, on tervetullut suunta.

Toimiva asumisratkaisu muodostuu ympäristön, yksilön toimintakyvyn ja arjen toimintojen yhdistelmästä

Puolueiden eduskuntavaaliohjelmissa yksilöllisen asumisratkaisun taustalla nähdään pääasiallisesti ikääntyneen huono- tai hyväkuntoisuus, terveys tai sairaus. Monella puolueella teemana on myös yksinäisyys ja sen torjuminen asumisratkaisujen kautta. Kuntoutuksen näkökannasta katsottuna erityismaininta menee Keskustalle, joka tunnistaa ohjelmassaan toimintakyvyn vaikutuksen asumismuotoa määrittävänä ja hyvinvointia edistävänä tekijänä.

Kotihoidon varaan ei saa jäädä liian huonokuntoisia ikäihmisiä. On välttämätöntä, että jokainen vanhus pääsee sellaisen hoivan ja asumismuodon piiriin, jotka parhaiten tukevat hänen hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Keskusta

Osa eduskuntavaaliohjelmista huomioi myös ympäristön asumista ja ikääntyneen arkea mahdollistavana tai rajoittavana tekijänä. Ympäristön, erityisesti digitaalisen ympäristön, esteettömyys sekä kodissa että sen lähiympäristössä, nousee ohjelmissa esille.

Ikääntyneitä kannustetaan ja heille annetaan mahdollisuus digitaalisen tekniikan, virtuaaliverkkojen ja verkkopohjaisten terveysportaalien käytön jatkokoulutukseen. Ikääntyneiden neuvonta- ja verkkopalvelut löytyvät ruotsiksi ja suomeksi ja ne ovat ymmärrettävässä muodossa, helposti löydettävissä ja helppokäyttöisiä. RKP

Otetaan käyttöön uuteen teknologiaan perustuvia menetelmiä, joilla lisätään senioreiden asumisen ja elinympäristön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sujuvuutta. Kokoomus

Kun eduskuntavaaliohjelmia tarkastelee toimintaterapian asiantuntijuuden kautta huomaa, että kaikista ohjelmista puuttuu toiminnan analysoinnin näkökulma. Se on edellytys toimivan ja yksilöllisen asumisratkaisun löytymiselle, osana ympäristön ja ikääntyneen toimintakyvyn kanssa muodostuvaa kokonaisuutta.

Resurssit eivät ratkaise kaikkea – puolueilla on asiantuntijuusvaje

Kaikki puolueet esittävät ikääntyneiden asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisumalliksi henkilöstöresurssin lisäämistä. Osa puolueista kohdentaa resurssien lisäämisen tarpeen erityisesti hoitohenkilökuntaan ja määrittelee myös lisäyksen tarkan henkilömäärän. Toiset jättävät resurssimäärän ja kohdennuksen ammattiryhmätasolla avoimeksi.

Tahdomme parantaa ikäihmisten kotiin tuotavien palvelujen määrää ja laatua. Vanhusten niin koti- kuin laitoshoidonkin puutteet ja laiminlyönnit on otettava vakavasti. Vanhustenhoitoon tarvitaan selkeästi lisää voimavaroja ja henkilökuntaa. Siksi esitämme tuhannen uuden hoitajan palkkaamista. Myös työmenetelmiä on voimakkaasti parannettava asiakaslähtöiseen suuntaan. Kristillisdemokraatit
Vanhusten heitteillejättö kotihoidon nimissä on lopetettava ja huonokuntoisten sekä yksinäisyydestä kärsivien on päästävä halutessaan palveluasumiseen tai yhteisölliseen asumiseen. Palvelutaloihin ja kotihoitoon on lisättävä tuntuvasti työntekijöitä, ja heidän vähimmäismääränsä sekä ammattipätevyytensä taso on määriteltävä. Vasemmistoliitto

Yhteistä kaikille puolueille on, että mikään niistä ei kohdenna resursseja kuntoutukseen. Kuntoutuksen asiantuntijoiden ydinosaamista eli ikääntyneiden kotona asumiseen liittyvää toimintakyvyn arviointia ja tukemista, ei puolueiden eduskuntavaaliohjelmissa tunnisteta. Ratkaisumalli lähtee hoivasta ja hoidosta eli hoitotieteestä ja lääketieteestä, ei esimerkiksi kuntoutustieteestä tai toimintaterapian taustalla olevasta toiminnantieteestä.

Mikään puolue ei myöskään tunnista kotikuntoutusta ikääntyneiden asumispalveluiden ratkaisumallina. Aiheen käsittelyssä keskitytään työvoimapulaan, hoitajien jaksamiseen sekä ikääntyneiden hätään ja määrän aiheuttamaan uhkakuvaan. Tätä painopistettä tulee tulevassa hallitusohjelmassa muuttaa.

Huomio on kiinnitettävä siihen, että meillä on mahdollisuus luoda elämän loppupuolelle monta hyvää vuotta omaehtoista ja mielekästä elämää, jossa arjen rakentaja on ihminen itse. Tällä näkökulman muutoksella otetaan talteen ihmisille hyvät ja yhteiskunnalle edulliset vuodet.

Elämän tulee olla meille kaikille enemmän kuin pelkkää pärjäämistä. Jokaisella, myös ikääntyneillä, on oikeus merkitykselliseen ja toimivaan arkeen.

Kirjoittaja

Kristina Holmberg

Kristina Holmberg

Puheenjohtaja

Blogikirjoituksia ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista toimintaterapian ja kuntoutuksen näkökulmasta.