Kelan kuntoutus tulee toistaiseksi säilyttää nykyisellään

TOI pitää tärkeänä yrittäjien aseman arviointia. Myös kuntoutuksen tutkimus on turvattava uudistuksessa.

Julkaistu 7.9.2021

Toimintaterapeuttiliitto ei kannata kuntoutuksen monikanavarahoituksen purkamista, jota sosiaali- ja terveysministeriö selvittää osana kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaa ja sote-uudistusta.

Monikanavarahoitus tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus palveluiden järjestämiseen tulee monesta eri lähteestä.

TOI kommentoi lausunnossaan kuntoutuksen valmisteluryhmän selvitystä, joka esitti ratkaisuvaihtoehtoja Kelan kuntoutuksen järjestämisestä tulevaisuudessa myöhemmin asettavan parlamentaarisen työryhmän tueksi. Selvityksen vaihtoehdot ovat: a) kuntotuksen nykytilanteen säilyttäminen, b) Kela järjestää kuntoutuksen ja hyvinvointialueet rahoittavat sen ja c) hyvinvointialueet sekä järjestävät että rahoittavat kuntoutuksen.

Kelan kuntoutus tulee liiton arvion mukaan toistaiseksi säilyttää nykyisellään, eikä vastuuta siitä tule siirtää sote-uudistuksessa syntyville hyvinvointialueille.

Lausunnossaan TOI perustelee näkemystään neljällä asialla.

1. Vaikutukset yksityisiin palveluntuottajiin tulee arvioida.

Kelan kuntoutuspalvelut toteutetaan yksityisten palveluntuottajien toimesta, mutta muutoksen vaikutuksia yrittäjiin on arvioitu vähän. Selvitystä tulee täydentää siten, että siitä ilmenee kattavasti eri vaihtoehtojen vaikutukset yksityisiin kuntoutuspalveluntuottajiin. Vaikutusarviointi on tehtävä huolellisesti pien- ja mikroyritysten näkökulmasta, joita suuri osa toimintaterapiapalveluiden tuottajista on. Palveluntuottajanäkökulman huomioiminen on keskeistä, jotta myös yritykset pystyvät varautumaan muutokseen.

Raporttia tulee täydentää myös selventämällä miten, milloin ja millaisin siirtymäajoin palveluntuottajien ja Kelan väliset sopimukset siirrettäisiin hyvinvointialueille. On myös selvitettävä, miten eri kokoisten yritysten neuvotteluasema ja sopimustasapaino turvataan sekä miten palveluntuottajien kanssa käydään markkinavuoropuhelua.

2. Kuntoutuksen tutkimus on turvattava

Kela toteuttaa tällä hetkellä merkittävää kuntoutuksen tutkimusta. Selvityksessä ei kuvata, miten kuntoutuksen tutkimus järjestetään jatkossa, jos kuntoutus siirretään osin tai kokonaan hyvinvointialueiden järjestämis- ja rahoitusvastuulle. Kuntoutuksen rahoituksen siirtyessä hyvinvointialueille vaarana on kuntoutuksen tutkimuksen merkittävä väheneminen ja laadun heikkeneminen.

Kelan toteuttama kuntoutuksen tutkimus on toimintaterapia-alalle tärkeää, koska Suomesta puuttuu toimintaterapian yliopistokoulutus ja siten myös yliopistotason tieteellinen toimintaterapia-alan tutkimus. Siksi tutkimuksen turvaaminen jatkossa on keskeistä.

Selvitystä tulee täydentää siten, että kuntoutuksen tutkimuksen toteutumisesta tulevaisuudessa laaditaan kattava ja huolellinen suunnitelma.

3. Tilasto- ja tutkimustietoa kuntien ja sairaanhoitopiirien järjestämästä kuntoutuksesta ei ole olemassa. Valmistelua ei tule jatkaa olennaisesti puutteellisen tietopohjan perusteella.

Raportissa tuodaan selkeästi esille, että terveydenhuoltolain perusteella järjestettäviä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita koskeva tutkimus- ja tilastotieto on puutteellista, eikä tilastotieto alueiden välillä ole yhtenäistä. Luotettavia alueellisia tai valtakunnallisia tilastoja ei ole saatavilla. Myöskään THL:n tilastot eivät ole kuntoutuksen osalta kattavia. Sairaanhoitopiirit eivät pystyneet pyydetyssä ajassa selvittämään tietoja kuntoutuksen palvelujen laadusta, määrästä ja kustannuksista.

Näin massiivista uudistusta ei tule jatkaa olennaisesti puutteellisen tietopohjan perusteella. Muutoksen suunnittelun pohjaksi on kerättävä kattava ja luotettava tutkimus- ja tilastotieto lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista: esimerkiksi niiden määrästä, laadusta, asiakasryhmistä ja kustannuksista. Vain tämän myötä muutoksen suunnittelu ja ennakointi on edes osittain mahdollista.

4. Monikanavarahoituksen purkaminen samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa on massiivinen ja ennakoimaton toimenpide.

Kahden näin massiivisen uudistuksen toteuttaminen yhtä aikaa on ennakoimaton ja vaarantaa asiakkaiden palveluiden saatavuuden. Sote-uudistus on kesken ja sen aiheuttamien muutosten ennakointi kuntoutuspalveluihin ja niiden saatavuuteen on lähes mahdotonta. Huomio ja resurssit tulee ensin kiinnittää sote-uudistuksen hallittuun toteuttamiseen, ja monikanavarahoituksen purkua tulee arvioida vasta sen jälkeen.

Kuntoutuksen kehittäminen välttämätöntä

Toimintaterapeuttiliiton näkemys on, että jatkovalmistelussa on ensiarvoisen tärkeä huomata, että mikään esitetyistä kolmesta rakennevaihtoehdosta ei poista kuntoutuksen nykyjärjestelmän ongelmakohtia. Niiden kehittäminen on välttämätöntä.

Valittiinpa rakennevaihtoehdoista mikä tahansa, tulevaisuudessa tarvitaan aktiivista, suunnitelmallista ja hyvin johdettua kuntoutuspalveluiden kehittämistä. TOIn lakimies Mirella Drushininin mukaan selvityksessä on kuntoutuksen kannalta sekä hyviä että huonoja puolia.

– Raportissa tunnistetaan hyvin kuntoutusjärjestelmän kipukohtia. Siitä jää kuitenkin epäselväksi, miten juuri monikanavarahoituksen purkaminen poistaisi tai ratkaisisi niitä. Miksi juuri tämä keino on valittu tarkastelun kohteeksi ja mitä mahdollisella kuntoutusjärjestelmän rahoitus- ja järjestämispohjan muutoksella oikeastaan tavoitellaan?

Monikanavarahoituksen purkaminen on yhteydessä kuntoutusuudistukseen

Monikanavarahoituksen purkamisen yhteys kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan jää raportissa liiton mukaan heikoksi, vaikka kyseessä on yksi sen toimenpide. Toimintasuunnitelma tulee ottaa monikanavarahoituksen purkamisessa kuntoutusta koskevan osan valmistelun lähtökohdaksi ja se tulee huomioida jatkovalmistelussa huomattavasti laajemmin.

– Kuntoutusuudistuksessa esitetään esimerkiksi suunnitelma sille, millä aikataululla ja millaisten vaiheiden kautta Kelan kuntoutuksen siirtämistä hyvinvointialueille pohditaan. Näitä ei ole huomioitu raportissa ollenkaan, vaikka niiden pitäisi mielestäni toimia sen lähtökohtana, lakimies Mirella Drushinin sanoo.

Yrittäjät huolissaan mahdollisesta muutoksesta

TOI rakensi näkemyksensä uudistuksesta sekä lausuntonsa osin jäsenten monikanavarahoituksen järjestämistä koskevassa keskustelussa nousseiden näkökulmien perusteella. Positiivisena asiana Howspace-alustalla järjestetyssä keskustelussa pidettiiin esimerkiksi mahdollisuutta kehittää kuntoutuspalveluja siten, että ne ovat saatavilla ennaltaehkäisevästi. Toisaalta jäsenet tiedostivat nopealla aikataululla tehtävän siirron riskit ja tarpeen tehdä siirto hallitusti. Drushininin mukaan yrittäjien näkökulma tilanteeseen nousi esille hyvin keskustelussa.

– Moni yrittäjä oli huolissaan siitä, mitä mahdollinen siirto tarkoittaisi yksityisen palvelutuotannon näkökulmasta. Se on kuitenkin keskeinen palvelujen tuottamisen tapa ja työllistää paljon ihmisiä. Jaamme tämän huolen liitossa täysin ja siksi otimme siihen kantaa lausunnossamme.

Lisätietoa:

Mirella Drushinin

lakimies

mirella.drushinin@toimintaterapeuttiliitto.fi

040 197 1797

Ajankohtaista

Toimintaterapeutit tulee lisätä työterveyshuollossa toimivaksi ammattiryhmäksi →

Toimintaterapeutti on työkyvyn asiantuntija, jonka osaamista voidaan hyödyntää työhön paluun ja toimintakyvyn tukemisessa.

Jäsenkoulutusta marraskuussa →

Maksuton Vahva TOImija -seminaari järjestetään liiton jäsenille 24.11.2021.

Vuoden toimintaterapeutti 2021 on vauvojen toimintaterapian uranuurtaja →

Helsinkiläinen Annukka Moilanen on vauvojen toimintaterapian edelläkävijä Suomessa. Kollegat ehdottivat tätä aktiivista alansa kehittäjää ja vaikuttajaa Vuoden 2021 toimintaterapeutiksi.

Kaikki tiedotteet →